KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Neden Bu Metni Size Sunuyoruz?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (‘’KVKK’’) göre Muayenehane yöneticilerimiz Uzm. Dr. Nihal Koç ile Doç. Dr. Mustafa Nihat Koç (“DR. MUSK CLINIC”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla sizleri aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Muayenehanemizi ziyaretinizde, kayıt ve dosya oluşturmak sürecinde sizin beyanınızla elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz; talep ettiğiniz sağlık hizmetinin sunulması sürecinde sağlık raporu, laboratuvar, görüntüleme, tahlil sonuçları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin doğası gereğince elde edilen sağlık verileriniz; tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınızdan oluşan görsel ve işitsel kayıtlarınız; makbuz düzenleme ve muhasebe sürecinde mali verileriniz; internet sitemizden form doldurmanız veya telefon hattımızla iletişim kurmanız halinde kimlik ve iletişim verileriniz mahremiyet anlayışı çerçevesinde işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz; bilgi, randevu veya sair amaçlar internet ve telefon hattı üzerinden otomatik yöntemlerle toplandığı gibi muayenehanemizi ziyaretinizde de otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

 

Kişisel Verileriniz; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, hasta kayıt ve dosyasını oluşturabilmek, ilgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza etmek, randevular hakkında iletişim faaliyeti yürütmek ve her türlü talep ve şikayetinize cevap verebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ve akdi ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve idari riskleri yönetebilmek ve koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek ve açık rızanızın olması halinde verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilebilmek ve mobil iletişim kurabilmek ve yine açık rızanızın olması halinde tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/veya video kayıtlarınızın Uzm. Dr. Nihal Koç ile Doç. Dr. Mustafa Nihat Koç’ a ait sosyal medya hesaplarında (instagram, facebook, youtube vb.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması amaçlarıyla, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Özel nitelikli olarak kabul edilen sağlık verileriniz; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Hekimimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; diğer verileriniz ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine ve tanıtım amacıyla işlenen verileriniz ise açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlar ile işlenen kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler ve yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğü kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi hastane ve laboratuvarlara ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılabilmektedir. Ayrıca faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve kuruluşlara sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince aktarılabilmektedir.

 

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları (Whatsapp/Google/Instagram/Facebook vb.) kullanarak, Hekime yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden Hekim ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.

 

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olma koşulu ile Harbiye Mah. Maçka Caddesi Feza Apt. No:1 Kat:2 D:4 Şişli/İstanbul adresine posta yoluyla veya noter kanalıyla veya info@drmuskclinic.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yapılan başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız.

Başvuru için web sitemizde yer alan ‘’Başvuru Formu’ nu da kullanabilirsiniz.

Kamera Kaydı Aydınlatma Metni

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nihat Koç
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nihat Koç
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
22:47